Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения За платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци info
Издаване на удостоверения За платен данък върху превозни средства info
Издаване на удостоверения Издаване на удостоверение за декларирани данни info
Издаване на удостоверения Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство info
Издаване на удостоверения Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК info
Приемане на декларации Декларация по чл. 117 от ЗМДТ info
Приемане на декларации Декларация по чл. 61р, ал.5 за облагане с туристически данък info
Приемане на декларации Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници info
Приемане на декларации Декларация по чл.27 ЗМДТ за основно жилище info
Приемане на декларации За облагане с данък върху леки автомобили - чл. 54 ал. 1 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху наследствата - чл. 32 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху превозни средства без леки автомобили- чл. 54 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък при придобиване на имущества - чл. 49. ал.3 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с патентен данък - чл. 61н от ЗМДТ info
Приемане на декларации За освобождаване от ТБО, чл.17, ал.1 info
Други Издаване на копие от подадена данъчна декларация info
Данъчни оценки Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя info
Данъчни оценки Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот info